Stadgar

Antagna på årsmötet 1985-05-23. Reviderade på årsmötet 2012-03-22

 1. Föreningens namn är Björklingebygdens Släktforskarförening.
 1. Föreningen skall sprida kunskap och intresse för släktforskning.
 1. Medlemskap erhålls av den som anmäler sitt intresse och betalar den årsavgift som
  årsmötet fastställer.
 1. Årsmötet utser ordförande samt 4 ordinarie ledamöter och 2 ersättare jämte
  2 revisorer. Ordförande väljs på 1 år, övriga ordinarie ledamöter väljs på 2 år med
  växelvis 2 avgående. Ersättare och revisorer samt andra befattningshavare väljs på 1 år.
 1. Ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning beviljas av årsmötet på revisorernas förslag.
 1. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när de övriga ledamöterna så önskar.
 1. Styrelsen skall: a) konstituera sig, b) verkställa föreningens beslut, c) gemensamt svara för
  de löpande ärendena under mandattiden.
 1. Räkenskaperna skall föras per kalenderår och revideras före årsmötet.
 1. Årsmötet hålls inom första kvartalet på styrelsens kallelse. Övriga möten anordnas när styrelsen
  så finner påkallat, eller när minst 1/3 av medlemmarna så önskar. Kallelse skall ske minst en vecka
  före mötet.
 1. Rösträtt utövas på allmänna möten av varje närvarande medlem som då har 1 röst. Vid lika
  röstetal avgör lotten vid val, i övriga frågor ordföranden.
 1. Alla möten protokollförs. Till att – jämte ordförande justera protokollet utses 2 justerare vid mötet.
 1. Vid fråga om föreningens upplösning skall beslut fattas på ett extra möte och närmast följande
  årsmöte, varvid ¾ av närvarande medlemmar skall stödja beslutet. Mötena skall omfatta minst
  4 personer. Föreningens handlingar inlämnas för arkivering. Eventuella tillgångar användes till
  något ändamål efter föreningens önskemål.
 1. Förslag till ändringar av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen minst 1 månad före
  årsmötet. För ändringens genomförande fordras att minst 2/3 av de närvarande röstar för
  detsamma.